11. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TỈNH QUẢNG NIN

Thủy Bùi Thị Thanh

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính (CO2e) (KNK) của khu liên hợp xử lý chất thải rắn (bao gồm ủ vi sinh, đốt và chôn lấp) so với phương pháp chôn lấp hoàn toàn chất thải rắn tại Quảng Ninh mà cụ thể là khu liên hợp xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh theo điều chỉnh quy hoạch quản lý CTR Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát thải được ước tính theo mô hình IWM-2. Đây là mô hình được sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Tsukuba Nhật Bản và được phép sử dụng trong một số các nghiên cứu phi lợi nhuận. Phát thải KNK được đánh giá dựa vào phát thải CO2 và CH4 sau đó quy về CO2e. Số liệu được ước tính trong vòng 5 năm từ năm 2016 - 2020. Với kịch bản chôn lấp hoàn toàn CTR, tổng phát thải KNK trong 5 năm được ước tính là 528.983 tấn CO2e. Với kịch bản sử dụng khu liên hợp xử lý CTR, tổng phát thải KNK trong 5 năm được ước tính là 308.957 tấn CO2e. Như vậy, nhìn vào kết quả nghiên cứu có thể thấy rằng, sử dụng khu liên hợp xử lý CTR sẽ giảm được phát thải KNK so với phương pháp chôn lấp hoàn toàn như hiện nay.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Văn Phước (2010). Giáo trình Quản lý và Xử lý chất thải rắn. NXB Xây dựng Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
[3]. Sở xây dựng Quảng Ninh (2011). Báo cáo tình hình quản lý CTR tại Quảng Ninh.
[4]. Chính phủ (2009). Quyết định số 2149/2009/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”.
[5]. Quyết định số 1588/QĐ-UBND. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.
[6]. Lương Thị Mai Hương (2017). Ứ.17g Thị Mai Hương (ng tỉnh Quảng Ninh đ để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn ở Hà Nội. Lu L7g T tiến sỹ, trường Đạ L7g T tiến sỹ,
[7]. JICA (2011). Nghiên ctiến sỹ, trường tỉnh Quảng Ninh đ để nâng. Tậ Tiên ctiến sỹ, trường tỉnh Quảng Ninh đ để nâng cao hiệ.
[8]. IPCC (2014). Climate Change 2014: Sythesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assesment Report of the Intergovermental Panel on Climte Change [core Writing team, R.K. Pachauri and LA. Meyer (eds.)]. IPCC, Genave, Switzland, 151 pp.

Các tác giả

Thủy Bùi Thị Thanh
bttthuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Bùi Thị Thanh, T. (2018). 11. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TỈNH QUẢNG NIN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 87–94. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/117
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4