8. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Tuấn Phạm Anh, Yến Nguyễn Thị Hải

Giới thiệu

Trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc chuyển dịch đất đai là nhu cầu tất yếu, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa cho mỗi địa phương và cả nước. Quá trình này một mặt thúc đẩy, đồng thời cần chú trọng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh và hệ lụy của quá trình chuyển dịch đất đai. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước và các bên có liên quan như người dân, chủ đầu tư,... và duy trì được nội lực của nguồn tài nguyên đất đai là những vấn đề cấp thiết cần được quan tâm trong quá trình chuyển dịch đất đai.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia. Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Báo cáo tình hình tích tụ, tập trung đất đai của một số địa phương thuộc khu vực phía Bắc. Hội nghị giải pháp tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Hà Nội.
[3]. Tổng cục Quản lý đất đai (2011). Báo cáo thực trạng giao đất, dồn đổi, sử dụng đất và khảo sát ý kiến hộ gia đình, cá nhân. Hà Nội.
[4]. Tổng cục Thống kê (2012). Kết quả tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Nhà xuất bản Thống kê. Hà Nội.
[5]. Đặng Hùng Võ (2011). Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đât đai tự nguyện ở Việt Nam, Phương pháp tiếp cận định giá đất và Giải quyết khiếu nại của dân. Ngân hàng Thế giới. Hà Nội.

Các tác giả

Tuấn Phạm Anh
Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Anh, T., & Nguyễn Thị Hải, Y. (2018). 8. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 61–70. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/114
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33