8. Land conversion management for sustaınable development in Vietnam

Tuấn Phạm Anh, Yến Nguyễn Thị Hải

Abstract

In the management and use of land, the land conversion is a necessary requirement in  the process of industrialization, modernization and urbanization of the country. It is important to accelerate this process and to address the problems and consequences of land conversion. The issue of harmonizing the interests between the state and related parties such as community, investor and maintain the importance of land resources are crucial in land conversion process.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia. Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Báo cáo tình hình tích tụ, tập trung đất đai của một số địa phương thuộc khu vực phía Bắc. Hội nghị giải pháp tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Hà Nội.
[3]. Tổng cục Quản lý đất đai (2011). Báo cáo thực trạng giao đất, dồn đổi, sử dụng đất và khảo sát ý kiến hộ gia đình, cá nhân. Hà Nội.
[4]. Tổng cục Thống kê (2012). Kết quả tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Nhà xuất bản Thống kê. Hà Nội.
[5]. Đặng Hùng Võ (2011). Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đât đai tự nguyện ở Việt Nam, Phương pháp tiếp cận định giá đất và Giải quyết khiếu nại của dân. Ngân hàng Thế giới. Hà Nội.

Authors

Tuấn Phạm Anh
Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Phạm Anh, T., & Nguyễn Thị Hải, Y. (2018). 8. Land conversion management for sustaınable development in Vietnam. Science Journal of Natural Resources and Environment, (22), 61–70. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/114
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 24
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 48
Download :7