5. ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Huyền Lưu Văn, Thắng Nguyễn Chiến

Giới thiệu

Các hệ sinh thái rừng ngập mặn có giá trị kinh tế cao, có vai trò sinh thái quan trọng và có khả năng bảo vệ và cải thiện môi trường tốt. Hiện nay, các hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam nói chung và ở TP. Hải Phòng nói riêng đang bị nhiều đe doạ từ phát triển kinh tế - xã hội, từ ý thức của con người và từ những tai biến tự nhiên, trong đó có biến đổi khí hậu, vì vậy đã bị giảm sút mạnh về diện tích và chất lượng. Bài báo trình bày rõ hơn các đặc điểm về tính đa dạng thực vật ngập mặn của các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển thành phố Hải Phòng.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ KH&CN (2007). Sách Đỏ Việt Nam phần II. Thực vật. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
[2]. Lê Trần Chấn (1990). Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam. NXB Khoa học cà Kỹ thuật. Hà Nội.
[3]. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Hồng Tính. 2017. Định lượng cacbon trong rừng ngập mặn trồng vùng ven biển miền Bắc Việt Nam. NXB Khoa học và Công nghệ.
[4]. Trần Đức Thạnh (chủ biên) (2015). Thiên nhiên và môi trường vùng bờ Hải Phòng. NXB Tự nhiên và Khoa học công nghệ.
[5]. Komiyama, Sasitorn Poungparn and Shogo Kato (2005). Common allometric equations for estimating the tree weight of mangroves. Journal of Tropical Ecology, 21:471-477.
[6]. M. Spalding, M. Kainuma, and L. Collins (2011). World Atlas of Mangroves. Hum Ecol, 39:107-109.
[7]. J. B. Long and C. Giri (2011). Mapping the Philippines mangrove forests using Landsat imagery. Sensors, vol. 11, no. 3, 2972-2981.
[8]. S. Sandilyan, K. Kathiresan (2012). Mangrove conservation: a global perspective. Biodiversity and Conservation, Volume 21, Issue 14, 3523-3542.

Các tác giả

Huyền Lưu Văn
lvhuyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thắng Nguyễn Chiến
Lưu Văn, H., & Nguyễn Chiến, T. (2018). 5. ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 38–43. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/111
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 11
Download :2