4. Researching for application MIKE 11 in designing the operation of Thac Huong irrigation system

Hiền Cấn Thị Thanh, Anh Trương Vân, Trang Lê Thu

Abstract

Thac Huong irrigation system is one of the 75 large irrigation schemes in Vietnam which is responsible for irrigating 52,520 hectares of cultivated land. However, due to current and future development requirements, its operation did not meet the demand during critical periods and also wasted water during other times. This paper focuses on applying MIKE 11 model to simulate and design the operation of Thac Huong irrigation system. The results identifies an efficient operation plan to ensure adequate water supply during the major irrigation period of the region.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Công ty TNHH MTV KTCTTL sông Cầu (2010). Báo cáo Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Cầu tỉnh Bắc Giang.
[2]. Trung tâm Tư vấn Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2006). Tính toán chất lượng nước cho 3 lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy và Sài Gòn - Đồng Nai.
[3]. Viện Quy hoạch thủy lợi (2016). Báo cáo giám sát chất lượng nước trong hệ thông công trình thủy lợi Thác Huống, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.
[4]. DHI (2014). MIKE 11 reference manual.

Authors

Hiền Cấn Thị Thanh
Anh Trương Vân
tvanh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trang Lê Thu
Cấn Thị Thanh, H., Trương Vân, A., & Lê Thu, T. (2018). 4. Researching for application MIKE 11 in designing the operation of Thac Huong irrigation system . Science Journal of Natural Resources and Environment, (22), 27–37. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/110
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 12
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 2
Download :1

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5