2. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ

Quang Nguyễn Tiến, Khoa Thi Văn Lê

Giới thiệu

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do lũ lụt bằng cách sử dụng phương pháp hệ thống thông tin địa lý (GIS) tích hợp với phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) và phương pháp xếp hạng (RM). Bản đồ tính dễ tổn thương do lũ lụt sẽ là một công cụ hữu ích cho các nhà quản lý ra quyết định có những biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của lũ lụt gây ra. Trong nghiên cứu này, các yếu tố tự nhiên gây ra lũ lụt trong lưu vực được tính đến, chẳng hạn như loại đất, lượng mưa, sử dụng đất, quy mô lưu vực và độ dốc lưu vực. Các phân tích được thực hiện tại lưu vực sông Thạch Hãn thuộc tỉnh Quảng Trị. Đánh giá tính dễ tổn thương do lũ cơ bản dựa vào hai giai đoạn. Thứ nhất, các yếu tố hiệu quả gây ra lũ lụt được xác định. Thứ hai, phương pháp tiếp cận MCA trong môi trường GIS được áp dụng để lập bản đồ tính dễ tổn thương do lũ lụt. Kết quả phân tích bản đồ tính dễ tổn thương do lũ tại lưu vực sông Thạch Hãn cho thấy khu vực huyện Đa Krông là khu vực dễ chịu tổn thương do lũ lụt tiếp sau đó là huyện Hướng Hóa, các huyện còn lại như Cam Lộ, TX. Quảng Trị, TX. Đông Hà, Triệu Phong, Đa Krông, Hải Lăng ít chịu tổn thương do lũ.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (1999). Dự án quy hoạch phòng chống bão lũ và lũ quét tỉnh Quảng Trị.
[2]. Ngô Chí Tuấn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn (2009). Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng trị bằng mô hình MIKE BASIN. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S, tr 535 -541, Hà Nội.
[3]. Begun, S, Stive, M., Hall, J (2007). Flood Risk Management in Europe. Innovation in Policy and Practice. Netherland: Springer , ISBN 978-1-4020-4200-3, p.532
[4]. Janet Edwards (2007). Handbook for Vulnerability Mapping. EU Asia ProEco project.
[5] Monika Blistanova Monika Blistanova, Martina Zeleňáková, Peter Blistan and Vojtech Ferencz (2016), Assessment of flood vulnerability in Bodva river basin, Slovakia. Acta Montanistica Slovaca Volume 21 (2016), number 1, 19-28.
[6]. Yahaya, S., Ahmad, N. and Abdalla, F. R (2010). Multicriteria Analysis for flood vulnerable areas in Hadejia-Jama'are river basin, Nigeria. European Journal of Scientific Research, 42 (1), 71-83, 2010.
[7]. Yalcin, G. and Akyurek, Z. (2004). Analysing flood vulnerable areas with multricriteria evaluation. http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc04/docs/pap1097.pdf>.

Các tác giả

Quang Nguyễn Tiến
ntquang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Khoa Thi Văn Lê
Nguyễn Tiến, Q., & Thi Văn Lê, K. (2018). 2. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 10–18. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/108
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 257
Download :64

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 204
Download :60

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 60
Download :21