1.
Trần Xuân B, Lưu Thùy D, Trịnh Lê H. 01. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT/LỚP PHỦ KHU VỰC TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 1989 - 2021 TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH LANDSAT ĐA THỜI GIAN TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE. TCKHTNMT [Internet]. 28 Tháng Chạp 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];(48):3-12. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/522