1.
Nguyễn Đình T, Nguyễn Đức L, Nguyễn Ngọc H. 07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ và trao đổi ion trong kĩ thuật xử lí nước và nước thải. NXB Thống kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (. TCKHTNMT [Internet]. 5 Tháng Mười 2019 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(27):63-75. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/183