1.
Nguyễn Thị lệ H, Phạm Thị Thu H, Trịnh Lê H. 05. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG TRONG NƯỚC MẶT TRÊN CƠ SỞ CHỈ SỐ VẬT CHẤT LƠ LỬNG CHUẨN HÓA NSMI, THỬ NGHIỆM CHO KHU VỰC VEN BIỂN CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH. TCKHTNMT [Internet]. 3 Tháng Tư 2019 [cited 20 Tháng Sáu 2024];(24):39-46. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/142