Trịnh Thị Hoài, Thu, Quang Nguyễn Văn, Tùng Nguyễn Thanh, và Thảo Ngô Thị Phương. “9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 46 (Tháng Bảy 4, 2023): 86–93. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496.