Lưu Văn, Huyền, Tùng Nguyễn Thanh, và Linh Vũ Mỹ. “06. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIẢO CỔ LAM, DÂY THÌA CANH, SÂM CAU TRỒNG TẠI XÃ ĐẠI ĐÌNH, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 36 (Tháng Bảy 8, 2021): 57–63. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/329.