Bui Thi Thuy, Dao, Huyen Pham Thi Thuong, và Chuc Quach Thi. “10. APPLICATION OF GIS FOR ASSESSING ADAPTATION OF ECOLOGICAL SCENERY TO SERVE PRIORITY SPATIAL ORIENTATION FOR CASSAVA DEVELOPMENT AT KON TUM PROVINCE”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 33 (Tháng Mười-Một 24, 2020): 77–82. Truy cập Tháng Năm 21, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/282.