Bùi Thị Hồng, Thắm, và Thu Trịnh Hoài. “07. PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG CHIẾT TÁCH LỚP PHỦ BỀ MẶT TẠI KHU VỰC CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NON NƯỚC CAO BẰNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 31 (Tháng Mười 5, 2020): 65–75. Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/247.