Nguyễn Đình, Trung, Lộc Nguyễn Đức, và Hồng Nguyễn Ngọc. “07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các Quá trình, thiết bị Trong công nghệ hóa chất Và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học Và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ Và Trao đổi Ion Trong Kĩ thuật xử Lí nước Và nước thải. NXB Thống Kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 27 (Tháng Mười 5, 2019): 63–75. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/183.