Lương Thanh, Thạch, và Tùng Nguyễn Thanh. “07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 26 (Tháng Sáu 2, 2019): 52–56. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/170.