Nguyen Xuan, Trinh, Tung Nguyen Thanh, Thuy Lai Thi, Van Do Hong, và Chi Pam Khanh. “02. COMMUNITY - BASED HAZARD IDENTIFICATION ON AQUACULTURE OF THE NORTHERN COASTAL AREA, VIETNAM”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 25 (Tháng Sáu 6, 2019): 12–20. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/154.