Trần Xuân, B., D. Lưu Thùy, và H. Trịnh Lê. “01. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT/LỚP PHỦ KHU VỰC TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 1989 - 2021 TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH LANDSAT ĐA THỜI GIAN TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 48, Tháng Chạp 2023, tr 3-12, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/522.