Dương Thành, T., T. Hoàng Anh, và D. Đỗ Văn. “02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 47, Tháng Chín 2023, tr 15-25, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/506.