Bùi Thị Hồng, T., N. Bùi Long, và H. Nguyễn Thị. “04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 42, Tháng Chín 2022, tr 34-43, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428.