Phạm Văn, T. “04. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BỀ MẶT KHÔNG THẤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 38, Tháng Chạp 2021, tr 30-38, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/360.