Nguyen Xuan, T., T. Nguyen Thanh, T. Lai Thi, V. Do Hong, và C. Pam Khanh. “02. COMMUNITY - BASED HAZARD IDENTIFICATION ON AQUACULTURE OF THE NORTHERN COASTAL AREA, VIETNAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 25, Tháng Sáu 2019, tr 12-20, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/154.