Pham Thi, H., và T. Trinh Hoai. “7. THE GRAVITY ANOMALIES DERIVED FROM GEOID HEIGHT DATA IN VIETNAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 21, Tháng Sáu 2019, tr 57-65, http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/102.