[1]
T. Bùi Thị Hồng, “03. DỮ LIỆU GNSS CORS QUỐC GIA VÀ LỊCH VỆ TINH CHÍNH XÁC TRONG XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH”, TCKHTNMT, số p.h 44, tr 21–31, tháng 12 2022.