[1]
T. Bùi Thị Hồng, N. Bùi Long, và H. Nguyễn Thị, “04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN”, TCKHTNMT, số p.h 42, tr 34–43, tháng 9 2022.