[1]
M. Hoàng Thị Nguyệt và L. Nguyễn Thị Thùy, “1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ”, TCKHTNMT, số p.h 17, tr 3–10, tháng 9 2017.