[1]
C. Quách Thị và Đào Bùi Thị Thúy, “03. NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ QUÉT KHU VỰC HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG BẰNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS TRÊN CƠ SỞ CHỈ SỐ FFPI”, TCKHTNMT, số p.h 38, tr 17–29, tháng 12 2021.