[1]
T. Nguyễn Đức và Q. Nguyễn Tiến, “12. ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BẰNG TƯ LIỆU CHỤP ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)”, TCKHTNMT, số p.h 37, tr 120–125, tháng 10 2021.