[1]
D. Đỗ Văn và H. Vương Thị, “04. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỘ CAO TRÊN DỮ LIỆU GOOGLE EARTH DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐO GPS TĨNH, THỰC NGHIỆM TẠI HÀ GIANG”, TCKHTNMT, số p.h 37, tr 37–42, tháng 10 2021.