[1]
T. Nguyễn Đình, L. Nguyễn Đức, và H. Nguyễn Ngọc, “07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ và trao đổi ion trong kĩ thuật xử lí nước và nước thải. NXB Thống kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (”, TCKHTNMT, số p.h 27, tr 63–75, tháng 10 2019.