[1]
T. Lương Thanh và T. Nguyễn Thanh, “07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM”, TCKHTNMT, số p.h 26, tr 52–56, tháng 6 2019.