Đinh Xuân, V. và Cao Minh, T. (2018) “3. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ GPS ĐỘNG BẰNG LỌC KALMAN”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (19), tr 20–26. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/69 (Truy cập: 25 Tháng Bảy 2024).