Giang Thị Phương, T., Phạm Thị Thu, H., Phạm Việt, H. và Nguyễn An, B. (2023) “6. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG PHÂN LOẠI LỚP PHỦ DỰA TRÊN THUẬT TOÁN HỌC MÁY VÀ DỮ LIỆU VIỄN THÁM THÔNG QUA GOOGLE EARTH ENGINE: ÁP DỤNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (46), tr 55–65. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/493 (Truy cập: 22 Tháng Sáu 2024).