Lê Thị Thu, H. (2023) “5. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ 3D CHO HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (46), tr 45–54. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/492 (Truy cập: 20 Tháng Sáu 2024).