Trần Xuân, B. và Lưu Thùy, D. (2022) “09. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC MÁY KẾT HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NHẠY CẢM SẠT LỞ ĐẤT”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (42), tr 90–101. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/433 (Truy cập: 22 Tháng Sáu 2024).