Bùi Thị Hồng, T., Bùi Long, N. và Nguyễn Thị, H. (2022) “04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (42), tr 34–43. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428 (Truy cập: 14 Tháng Sáu 2024).