Nguyễn Ngọc, H., Trần Xuân, B. và Trần Xuân, M. (2021) “11. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI CHO CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (38), tr 99–109. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/367 (Truy cập: 14 Tháng Sáu 2024).