Phạm Văn, T. (2021) “04. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BỀ MẶT KHÔNG THẤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (38), tr 30–38. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/360 (Truy cập: 22 Tháng Sáu 2024).