Nguyễn Đức, T. và Nguyễn Tiến, Q. (2021) “12. ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BẰNG TƯ LIỆU CHỤP ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (37), tr 120–125. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/351 (Truy cập: 13 Tháng Bảy 2024).