Nguyễn, M. (2021) “16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (36), tr 159–160. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/339 (Truy cập: 25 Tháng Bảy 2024).