Bui Thi Thuy, D., Pham Thi Thuong, H. và Quach Thi, C. (2020) “10. APPLICATION OF GIS FOR ASSESSING ADAPTATION OF ECOLOGICAL SCENERY TO SERVE PRIORITY SPATIAL ORIENTATION FOR CASSAVA DEVELOPMENT AT KON TUM PROVINCE ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (33), tr 77–82. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/282 (Truy cập: 21 Tháng Năm 2024).