Nguyễn Đình, T., Nguyễn Đức, L. và Nguyễn Ngọc, H. (2019) “07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ và trao đổi ion trong kĩ thuật xử lí nước và nước thải. NXB Thống kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (27), tr 63–75. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/183 (Truy cập: 20 Tháng Bảy 2024).