Lương Thanh, T. và Nguyễn Thanh, T. (2019) “07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (26), tr 52–56. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/170 (Truy cập: 14 Tháng Sáu 2024).