Nguyen Xuan, T., Nguyen Thanh, T., Lai Thi, T., Do Hong, V. và Pam Khanh, C. (2019) “02. COMMUNITY - BASED HAZARD IDENTIFICATION ON AQUACULTURE OF THE NORTHERN COASTAL AREA, VIETNAM ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (25), tr 12–20. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/154 (Truy cập: 20 Tháng Bảy 2024).