Pham Thi, H. và Trinh Hoai, T. (2019) “7. THE GRAVITY ANOMALIES DERIVED FROM GEOID HEIGHT DATA IN VIETNAM”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (21), tr 57–65. Available at: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/102 (Truy cập: 13 Tháng Bảy 2024).