Đỗ Thị, Nhung, Vân Nguyễn Thị Thảo, My Nguyễn Thị Diễm, Phương Đặng Đỗ Lâm, Đào Bùi Thị Thúy, và Mạnh Phạm Văn. 2023. “06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 47 (Tháng Chín):63-75. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/510.