Nguyễn Ngọc, Hồng, Biên Trần Xuân, và Miễn Trần Xuân. 2021. “11. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI CHO CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 38 (Tháng Chạp):99-109. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/367.