Quách Thị, Chúc, và Đào Bùi Thị Thúy. 2021. “03. NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ QUÉT KHU VỰC HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG BẰNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS TRÊN CƠ SỞ CHỈ SỐ FFPI”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 38 (Tháng Chạp):17-29. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/359.