Đỗ Văn, Dương, và Hòe Vương Thị. 2021. “04. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỘ CAO TRÊN DỮ LIỆU GOOGLE EARTH DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐO GPS TĨNH, THỰC NGHIỆM TẠI HÀ GIANG”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 37 (Tháng Mười):37-42. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/343.