Doãn Minh, Chung, Nguyên Mai Thị Hồng, Yến Nguyễn Thị Hải, Quang Huỳnh Xuân, Đạt Đinh Ngọc, Anh Võ Thị Lan, và Dũng Mai Tiến. 2020. “01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT TỚI KẾT QUẢ ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT SỬ DỤNG PHỔ KẾ SIÊU CAO TẦN BĂNG L”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 29 (Tháng Tư):3-13. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/211.