Nguyễn Đình, Trung, Lộc Nguyễn Đức, và Hồng Nguyễn Ngọc. 2019. “07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các Quá trình, thiết bị Trong công nghệ hóa chất Và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học Và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ Và Trao đổi Ion Trong Kĩ thuật xử Lí nước Và nước thải. NXB Thống Kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 27 (Tháng Mười):63-75. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/183.